Stanovisko komisie pre vznik Mestskej futbalovej akadémie Rimavská Sobota

16. September 2018 · Autor: admin 

Naša redakcia dostala k dispozícii stanovisko komisie, ktorú vymenoval ešte začiatkom roka primátor mesta Rimavská Sobota, a ktorá dostala za úlohu predrokovať podmienky vzájomnej spolupráce mesta a maďarského partnera pri založení mestskej futbalovej akadémie (MFA).  Ako sa uvádza v stanovisku, komisia súhlasila s výhodnosťou  investície a odporučila realizovať  tento projekt v našom  meste Rimavská Sobota. Ba čo viac, komisia vo svojom stanovisku popisuje aj proces príprav a postup tejto historickej investície.

Stanovisko komisie pre vznik MFA v Rimavskej Sobote:

Komisia v zložení, poslanci MsZ Rimavská Sobota Miroslav Bitala, František Auxt, Ivan Hazucha, Zsolt Főző, Samuel Urban, po menovaní v januári 2018 , mala za úlohu byť poradným orgánom vedenia mesta a aplikovať pripomienky verejnosti i poslancov do procesu vzniku spoločenskej zmluvy na založenie spoločnosti s Borsodsport Invest Budapest.

Komisia konštatovala, že projekt dôkladne preverila, preskúmala reálnosť jeho realizácie o zriadení Mestskej futbalovej akadémie v meste Rimavská Sobota v súčinnosti mesta Rimavská Sobota a spoločnosti Borsodsport Invest Budapest KFT. Zároveň konštatovala, že projekt považuje za reálny, výhodný pre občanov mesta Rimavská Sobota a odporúča ho MR a MsZ Rimavská Sobota schváliť k realizácii (hlasovanie bolo nasledovné 5 prítomní, 4 za, 1 proti, 0 zdržal sa). O stanovisku bol informovaný osobne primátor ako aj prednosta mestského úradu. Stanovisko komisie bolo písomne predložené všetkým členom mestskej rady dňa 6.3.2018 a poslancom mestského zastupiteľstva k zasadnutiu dňa 20.3.2018. Na mestskom zastupiteľstve dňa 20.3.2018 bolo prijaté uznesenie č. 12/2018 a v bode A mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informatívnu správu o zámeroch založenia a činnosti športového klubu Mestská futbalová akadémia Rimavská Sobota, s.r.o., (ktorého súčasťou bolo aj stanovisko komisie). Týmto bola oficiálna činnosť komisie ukončená, nasledovať malo jednanie štatutárov s podporou právnych expertov.

Následná pomoc v príprave, bola iniciatíva poslancov z dobrej vôle pomôcť procesu vzniku akadémie a na vysvetlenie procesu vzniku uvádzame naše stanovisko.
Celý proces sa zakladal hlavne za účelom vzniku futbalovej akadémie pre deti a mládež od 6-18 rokov, pričom futbal dospelých je len súčasťou akadémie, a aby futbal dospelých napredoval.
Ide o prvú veľkú zahraničnú investíciu do obnovy futbalového areálu vo výške cca. 4 milióny eur, pričom zo strany záujemcu bol predložený komplexný materiál vzniku, štruktúry orgánov akadémie a vizualizácie jednotlivých areálov projektu.Takisto investor v priebehu rokovaní predložil potvrdenie o zdrojoch financovania.

V predprípravnom konaní po dohode s vedením mesta a ich súhlasom vznikla spol. s r.o., ktorú tvorili Borsodsport Invest a DVTK Kosárlabda Miskolc s tým, že po prerokovaní v orgánoch mesta dôjde k odkúpeniu podielu vo výške 49% od Kosárlabda Miskolc a celý proces sa urýchli, zjednoduší a bude financovaný stranou záujemcu.Následne potom prebehnú jednania o podmienkach vstupu do spoločnosti tak, aby v čo najkratšom čase mohla akadémia fungovať a na úrovni štatutárov uzatvoria spoločenskú zmluvu. Na tento účel mala slúžiť dohoda o spolupráci, kde boli po vzájomných jednaniach okrem iných na základe pripomienok zakotvené aj nasledovné dohody, z ktorých zásadné vyberáme: Investor zabezpečí investície cca. 4 mil. € na vybudovanie infraštruktúry športového areálu.
Aby bol chránený majetok mesta, tak do spoločnosti nevstúpi mesto, ale MŠK, ktoré nemá majetok, a ktorého 100% vlastníkom je mesto a najvyšší orgán valná hromada v osobe primátora. Mesto vloží, resp. poskytne spoločnosti na dlhodobý prenájom pozemky a stavby v hodnote cca 2.2 mil. eur, pričom realizáciou tejto investície mesto zhodnotí svoj majetok o minimálne 800 tisíc eur!!!, nehovoriac o spoločenskom prínose pre mesto. O majetkových náležitostiach spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti 2/3-väčšinou, čím je zabezpečená ochrana nehnuteľného majetku mesta a na prijatie zásadných zmien musí byť súhlas obidvoch spoločníkov. Konateľa ustanovuje väčšinový vlastník a dozornú radu a jej predsedu menšinový vlastník, aby bola zabezpečená vyvážená kontrola.
Na strate spoločnosti sa podieľa len väčšinový vlastník a na zisku obidvaja členovia spoločnosti. Mesto poskytne na financovanie ročne 200 tisíc eur a ostatné prevádzkové náklady hradí Borsodsport Invest minimálne sumou 150 tisíc eur ročne.

Podotýkame, že mesto ročne vynakladalo v roku 2017 a v 2018 -158 tisíc eur z rozpočtu mesta a 83 tisíc eur cez Technické služby na réžiu a pracovníkov. Tu je predpokladaná úspora predbežne 41 tisíc eur ročne, ktoré mesto môže použiť na iné svoje aktivity. Jazykom na dorozumievanie je jazyk, v ktorom zúčastnené strany vedia zrozumiteľne komunikovať. Všetky zmluvy sa riadia právnym poriadkom slovenskej republiky. Predpismi Maďarska sa riadia len podmienky získania dotácie, za ktoré zodpovedá Borsodsport Invest.

Pre komplikovanosť a náročnosť jednaní, nie je možné uviesť všetky skutočnosti, popísať stručne priebeh, vybrali sme len tie zásadné, ale naše stanovisko dávame do pozornosti preto, aby občania nežili v dojme, že členovia komisie a poslanci nekonali. V ich záujme bolo zrealizovať projekt, ktorý považujú pre mesto za výhodný.

Poslanci potom ešte 26. júna 2018 na svojom zasadnutí schválili dohodu o spolupráci a následne doplnili.
Dňa 12. júla na prerušenom rokovaní súhlasili s fungovaním akadémie a poverili členov komisie a primátora na jednanie zúčastnených strán. 24.7.2018 na pokračujúcom zasadnutí poslanci schválili vstup do futbalovej akadémie, pričom podmienky vzniku spoločenskej zmluvy mali pre mesto čo najvýhodnejšie vyrokovať orgány vedenia mesta a pred poslancov predložiť právne správnu a najvýhodnejšiu variantu, najneskoršie na septembrovom rokovaní.

Žiaden majetok sa spoločnosti nezveroval!!! Podmienky vstupu mal vyrokovať štatutárny orgán a predložiť na schválenie na zastupiteľstvo. Toto uznesenie však bolo primátorom mesta nepodpísané a spochybnené.Na zasadnutí dňa 22.8. 2018 poslanci nepotvrdili svoje uznesenie, nakoľko zo strany štatutárnych orgánov mesta bola dohoda spochybnená. Podľa nášho názoru zaznela nepravdivá informácia o potrebe stanoviska protimonopolného úradu a bolo prisľúbené, že primátor  predloží najvýhodnejší variant zmlúv a dodrží termíny pre vznik akadémie. Pričom v dohode o spolupráci bolo navrhnuté aj to, že ak nedôjde k vzniku akadémie, všetky náležitosti sa uvedú do pôvodného stavu.

Pri písaní stanoviska nepoznáme ešte koniec príbehu, ale myslíme si, že pri serióznom a úprimnom prístupe zo strany vedenia mesta a zapojení právnych expertov, futbalová akadémia už mohla mať úspešný vznik za sebou.Členovia komisie a poslanci spravili pre vznik futbalovej akadémie všetko, čo mohli a svojim hlasovaním, aj napriek určitým samozrejmým názorovým rozdielom, ani raz nespochybnili vznik akadémie a naďalej pevne veria, že dôjde k úspešnej dohode oboch strán!

Zdroj: Komisia nominovaná pre vznik MFA
Spracoval: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 16. 9. 2019

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.