Komplikované majetkovoprávne veci

7. Jún 2018 · Autor: admin 

Ako sme naznačovali v článku po májovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote (Komplikované predaje, hospodárenie mesta,novela rozpočtu, snaha o zmeny v rade i emotívna výstava), tak v majetkovoprávnych záležitostiach sa objavilo niekoľko zaujímavých bodov.

Jeden sa týkal nízkej ceny pozemku vo Vinici, druhý kvôli vyčíňaniu vandalov na mestskej parcele na Športovej ulici, ďalší kvôli odporu občanov na záber ihriska na Sobôtke, v predposlednom bode sa týkal tesne schváleného zámeru predaja bradatej budovy bývalej redakcie GZ/GH a tlačiarní na Fábryho ulici a v závere i nájmu stĺpov verejného osvetlenia pre informačné tabule, resp. reklamy.

1.Záhradu vo Viniciach o výmere cca 1.214 m² (100×10,5×11 m) chceli záujemcovia kúpiť za cenu €1.-/m², pretože 2 Eurá (podľa aprílového uznesenia MsZ č.36/2018) sa im zdali ako neprimerane vysoké- ohľadom na polohu, dostupnosť, svahovitosť a tvar pozemku. Podotýkame, že tento pozemok susedí s ich vlastnou parcelou. Mestská rada v máji odporučila primátorovi znova predložiť návrh na zasadnutie MsZ, kde by sa kúpna cena mohla prehodnotiť. Toto bolo na základe odporúčania finančnej komisie (sic!). Pre mesto nejakých 1.214 euráčikov navyše by asi nechýbalo… Následne sa to opätovne dostalo do MsZ, kde zástupcovia občanov nesúhlasili so znížením ceny o 50 %. A tak 15 hlasmi ZA (1 sa zdržal) opätovne schválili zámer na odpredaj prebytočného majetku mesta v pôvodnej cene € 2.-/m² (za pozemok to bude 2.428.- Eur).

2. O druhom návrhu predaja sme už predbežne písali vo viacerých článkoch aj tu na Gemerlande ( Netradičné interpelácie poslancov, Nestala sa žiadna vážna bezpečnostná či kriminálna udalosť.) Najprv boli problémom vandali (alebo feťáci?), ktorí ničili súkromný majetok a znečisťovali mestské pozemky (pozn.- slušne povedané). Na to mestská polícia promptne (v januári 2018) nainštalovala monitorovaciu kameru na budovu bývalého Auto-moto-klubu oproti garážam. Tie výrazne pomohli znížiť poškodzovanie majetku a znehodnocovanie okolia. Následne majitelia garáží požiadali mesto o odpredaj pozemku v inkriminovanom výklenku, čo aj poslanci v zámere uznesenia MsZ č.16/2018 schválili. Avšak medzitým mesto zistilo, že pri výstavbe garáží došlo k ich pootočeniu a nastal nesúlad skutkového stavu s evidenciou v katastri nehnuteľností. A tak bolo nutné vyhotoviť nový geometrický plán. Po jeho vyhotovení sa materiál o odpredaji parcely pred garážami mohol znova dostať na rokovanie MsZ. V máji zástupcovia občanov (16 ZA, 3 neprítomní) schválili odpredaj 5 dielov pozemkov v celkovej ploche 45 m². Konkrétne, pre dotknutých manželov v rozlohe 21+1 m² v cene €10.-/ m².

3.Predaj (nateraz ostatného) pozemku na Sobôtke na spodnej časti Žánovskej ulice vyvolal určité otázniky. V prvom rade preto, lebo odpredaj parcely pre výstavbu rodinného domu prebehol ešte pred vypracovaním územného plánu (poslanci Eva Bornayová a Štefan Baláž), a aj s otázkou infraštruktúry pre tento nerozparcelovaný pozemok. Naopak, poslanec Viliam Vaš síce poznamenal, že je možné, že voz predbehol kone, ale na tomto zanedbanom pozemku nikto nechcel vôbec stavať. Ale teraz sa aspoň upraví parcela do estetického stavu, ako aj táto spustnutá časť mesta a najmä-  konečne sa dorieši roky neriešený a nezakrytý nebezpečný bazén pri potoku! Aj primátor mesta len potvrdil, že je rád, že smetisko, ktoré nikto nechcel, má niekto záujem odkúpiť a územný plán sa vyhotoví ešte pred kolaudačným rozhodnutím. Poslanec Samuel Urban žiadal, aby sa na tomto území pripravili aj ďalšie nové parcely na výstavbu. Nakoniec poslanci MsZ predaj parcely (vo výmere 889 m² v cene € 20.-/m²) schválili s počtom hlasov 15 ZA, 1 sa zdržal a 3 boli neprítomní.

4.Zámer na odpredaj záhrady o výmere 85 m² síce prebehol hladko (16 ZA a 3 neprítomní), ale kúpnu cenu €16,60 m² (na žiadosť kupujúcej  a zároveň aj používateľky) rozdelili na rovnomerné splátky do 1 roka. A znova, kupujúca hradí aj náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu a prevodom. Dôvod splátok je invalidita kupujúcej, ako aj stav, že roky sa o pozemok starala s vedomím,  že patrí do je vlastníctva v oplotenom areáli, ktorý kúpil od pôvodných vlastníkov.

5.Tak isto aj predaj ďalšieho pozemku v starej časti Sobôtky patrí medzi majetkoprávne nezrovnalosti, keďže aj pozemok roky používali v oplotenej parcele. Zámer na odpredaj pozemku vo výmere cca 100-150 m² poslanci schválili v cene € 9,96/m². Pozemok bude presne zameraný v geometrickom pláne a odpredávaný iba po hranicu oplotenia. Teda, ihrisko za plotom na Sobôtke zostane nedotknuté…

6.Budova na Fábryho ulici, ktorá sa pôvodne predávala za takmer 80 tisíc,  po znížení ceny na 71.550.- v roku 2011 a následne na 65.000.- v roku 2012, sa predsa len bude predávať. Tentoraz je to zámer na priamy odpredaj budovy i s pozemkami a 4 prefabrikovanými garážami v cene 53.000.- pre jedného záujemcu z Rimavskej Soboty. Po zaujímavej diskusii a troch rozličných stanoviskách troch komisií mesta (jedna odporúčala predaj formou obchodnej súťaži, druhá odpredaj, tretia vypracovať nový znalecký posudok a vypísať novú obchodnú súťaž- po 21 neúspešných kolách!) nakoniec poslanci MsZ schválili zámer odpredaja tesnou kvalifikovanou väčšinou 12 ZA. 4 sa zdržali, 3 PROTI. Ako však viacerí naznačili, čím ďalej bude mesto otáľať s predajom, tak sa bude budova viac-a-viac devastovať. Netreba zabudnúť,, že nový vlastník chce do opravy investovať takmer 100 tisíc Eur.

7.Prenájom stĺpov verejného osvetlenia síce priniesol zaujímavú diskusiu o pavučinách káblov na našich uliciach (a podľa hlavy mesta, až 70 % percent káblov visí nad našimi hlavami načierno!). Ale tento problém sa bude musieť riešiť v súlade so zákonom. A zrejme sa ním bude zaoberať aj niektoré nasledujúce zasadanie MsZ. Nakoniec poslanci schválili verejnú obchodnú súťaž pri nájmoch stĺpov pre reklamné či informatívne účely, ako aj cenu  minimálne  € 10.000.-/rok. Podrobnosti nájmu budú určené v nájomnej zmluve.

Autor: Viliam Vaš

 

Publikované 7. 6. 2018

Comments

3 komentáre/ov - “Komplikované majetkovoprávne veci”

 1. PRISRO - 9. Jún 2018 1:07

  Prekrásne foto všeobecné. Dúfam že nie vecné.

 2. PRISRO - 9. Jún 2018 1:08

  Krásne 0915826263

 3. spalovac mrtvol - 9. Jún 2018 20:06

  Zmätočné foto pre laikov. Nepoznajú kto za koho kope. Ľavica, pravica, stredopavá či
  stredoľavá politická odnož potomkov bývalých marxistov, internacionalistov. Dnes si hovoria, že sú globalisti, vyznávači slobody a demokracie a totálneho liberalizmu.
  Správne by mala byť uvedená napr.fotografia č. 1 s doplneným textom takto:
  Zľava pani xy, zrejmä administratívna pracovníčka MsZ, v minulosti sa neúspešne uchádzala o titul Miss Rimavská Sobota, ďalej pán A.U. širokospektrálny univerzálny poslanec, ďalej sympatická blonďavá krásavica, modliaca sa za hriechy jediného ve-
  riaceho poslanca za obrodu jedinej progresívnej politickej strany na Slovensku, atď.
  :-D

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.