Komisia o prevencii policajného zboru v Rimavskej Sobote

3. Máj 2018 · Autor: admin 

Na aprílovom zasadaní Komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality (KOVPaPK) pri Mestskom zastupiteľstve v Rimavskej Sobote si prítomní členovia, okrem obligátnych bodov, vypočuli informatívnu správu o činnosti skupiny prevencie vnútorného oddelenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Rimavskej Sobote za rok 2017.

Informatívnu správu o rozbore činnosti uvedenej skupiny predniesla kpt.Mgr.Katarína Baboľová, referent špecialista, skupiny prevencie OR-PZ SR v Rimavskej Sobote. Prítomní členovia KOVPaPK (Viliam Vaš, Karol Jakab, Katarína Baboľová, Ján Karas, Janka Kišová, Csaba Kusza, Ladislav Šupena, Róbert Zagyi) si najprv vypočuli správu vnútorného oddelenia polície za uplynulý rok. K preventívnej činnosti tejto skupiny prevencie patria najmä preventívno-výchovné aktivity v materských, základných a stredných školách i v ďalších mestských a okresných inštitúciách. Prioritou tunajšej skupiny prevencie je dopravná výchova. A referentka prevencie pôsobí počas letných prázdnin aj ako vedúca táborov detí, kde tiež vykonáva svoje pracovné preventívno-výchovné aktivity.

Prevencia na úseku celoslovenských projektov je tiež dôležitou oblasťou činnosti policajnej skupiny prevencie. Napríklad, projekt Správaj sa normálne, má za cieľ prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie o polícii, predchádzanie závislostí, odmietanie prejavov rasizmu, násilia, šikanovania a zvýšiť zodpovednosť detí a mládeže v cestnej premávke. V školskom roku 2016/2017 sa realizoval na Základnej škole v Teplom Vrchu.

Skupina prevencie však spolupôsobí aj v iných celoslovenských projektoch, napríklad: Oliho príbeh (oboznámenie detí s rizikami v železničnej doprave), Póla radí deťom (zvýšenie právneho i sociálneho vedomia, bezpečného správanie sa detí v rizikových situáciách), Detská policajná akadémia (predchádzanie sociálno-patalogických javov a nežiaducich aktivít detí), Bezpečná jeseň života (prednášky so seniormi, rozdávanie letákov a reflexívnych prvkov v Klube seniorov a v Domove dôchodcov), Autoškoly (prevencia na úseku dopravnej nehodovosti v autoškolách) a Deň bielej palice (s Úniou nevidiacich a slabozrakých organizovanie dopravno-výchovnej akcie zameranej na bezpečnosť pri strete nevidiacich a vodičov).

Medzi vlastnými preventívnymi aktivitami skupiny bola najvýznamnejšia Bezpečná cesta, ktorá bola zameraná na predškolákov  a žiakov prvých ročníkov ZŠ. Jej cieľom je zvýšiť právne vedomie najmenších účastníkov cestnej premávky. V spolupráci s Centrom voľného času Relax sa realizoval projekt  Na bicykli bezpečne- 2017 a bol zameraný na žiakov 1. stupňa ZŠ.

Praktické projekty Chráňmi sami seba ako aj Obchodovanie s ľuďmi obsahovali praktické návody ako sa majú správať deti na ulici, doma, v zahraničí, poukázali na nutnú sebaobranu, riešenie problémov obetí domáceho násilia, potláčania násilia na deťoch, mládeži a ženách, novodobé otroctvo, obchodovania s ľuďmi  i prostitúciu. Tieto prednášky boli  vykonané v prevažnej väčšine na stredných školách alebo niektoré na žiakov 2.stupňa ZŠ. Ako aj ďalšie preventívno-výchovné aktivity: Trestnoprávna zodpovednosť, Účelové cvičenia na dopravnú výchovu, Kyberšikana, Šikana, Závislostia ďalšie prednášky i besedy.

Medzi zaujímavosti patrí aj prezentácia Pomaturitného kvalifikačného štúdia v odbore bezpečnostná služba – základná policajná príprava na všetkých stredných školách okresu.

V masmediálnej oblasti, skupina prevencie propagovala svoju činnosť prostredníctvom dostupných médií v pôsobnosti okresného riaditeľstva, medzi ktorými sú okrem celoštátnych a regionálnych médií spomínané aj www.gemerland.sk a internetové stránky škôl.

V závere svojej správy kpt.Mgr.Katarína Baboľová informovala komisiu o tom, že skupina prevencie okresnej polície spolupracuje so všetkým okresnými školami, inštitúciami, detskými domovmi, príslušnými občianskymi združeniami, samosprávami miest a obcí Gemera a Malohontu, ako aj s ostatnými útvarmi tunajšieho policajného zboru a mestskej polície.

V druhom bode členovia komisie diskutovali o aktuálnych problémoch na úseku prevencie, kriminality a ochrany verejného priadku v našom meste. Spomenuli najmä stav dopravno-bezpečnostnej situácie počas asfaltovania ulíc, najmä: chýbajúci prechod pre chodcov v strede frekventovanej Jánošíkovej ulice (oproti pošte), nedokončené vodorovné dopravné značenia na viacerých križovatkách  a uliciach mesta. V záverečnej časti sa komisia uzniesla, že na nasledujúce zasadnutie pozvú dopravného referenta MsÚ Jána Csordása, aby spolu prerokovali staticko-dopravnú (parkovanie) a bezpečnostnú situáciu na komunikáciách mesta.

Autor: Viliam Vaš, predseda KOVPaPK

 

Publikované 3. 5. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.