Komisia o bezpečnosti na štadióne

7. Marec 2018 · Autor: admin 

Koncom februára zasadala Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality pri Mestskom zastupiteľstve Rimavská Sobota a najprv rokovala o troch zásadných bodoch. Prvým bolo schválenie dvoch návrhov na udelenie Ceny mesta na rok 2018. Druhým prerokovaným bolo pokračovanie rokovania o bezpečnosti na futbalovom štadióne tunajšieho MŠK. Tretím bola výročná správa náčelníka Mestskej polície o stave poriadku a bezpečnosti v našom meste v roku 2017.

Ako sme na Gemerlande písali v článku Bezpečnosť na futbalovom štadióne MŠK , tak témou zlyhávania usporiadateľskej služby počas futbalových derby zápasov na štadióne, ale aj skvalitnením poriadku či zvýšenia pocitu bezpečnosti divákov i hráčov, sa zaoberala na svojom prvom novoročnom zasadaní Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality (KOVPaPK) pri MsZ Rimavská Sobota. Po tom prvom a búrlivom rokovaní sa nakoniec prítomní (členovia komisie, zástupcovia MŠK a MsP) zhodli na odporučení pre MŠK. To však, ako sme písali, bude vyžadovať pomoc nielen vedenia, poslancov a organizácií mesta (najmä TSM a MsÚ).

Tentoraz, 28.februára 2018, komisia prijala pozvanie primátora mesta Jozefa Šimka (viď: Málo bodov, napriek tomu dlhé a kontroverzné rokovanie mestského parlamentu) a rokovala za prítomnosti náčelníka MsP Petra Berecza a športového riaditeľa Attilu Domíka priamo na mestskom magistráte. Perličkou prvého bodu bolo, že v primátorskej miestnosti komisia rokovala o Cene mesta ešte bez samotnej hlava mesta. Ten rokoval s prednostom mestského úradu a ďalších záležitostiach. A tak prítomní členovia komisie (Vaš, Šupena, Jakab, Karas, Kusza, Pfefer, Vaškúty), bez nejakého stresu z neznámeho miesta, navrhli dvoch našich zaslúžilých občanov na Cenu mesta 2018: Prvým kandidátom  je Pavol Slíž, viacnásobný majster Slovenska, Európy ba i majster sveta v silovom trojboji. Druhým je Štefan Faršang, v histórii Britskej kráľovskej geologickej spoločnosti najmladší člen- mladý geológ.

Tesne, počas  rokovania o druhom bode (ktorým bola pôvodne Správa náčelníka MsP o stave poriadku, kriminality a bezpečnostnej situácii v roku 2017), do rokovacej miestnosti dorazil aj primátor mesta. A tak tento bod predseda komisie Viliam Vaš prerušil a prešlo sa priamo k prerokovaniu dlho očakávaného  bodu- Bezpečnosť na futbalovom štadióne. Predseda v skratke pripomenul závery januárového rokovania, v ktorom sa dohodli tri strany (MŠK, MsP a komisia) ohľadne využitia kamerového monitoringu počas derby zápasov, ako fyzické odčlenenia sektorov fanúšikov (tzv. ultras) oboch tímov, jednotlivého využitia súkromnej SBS počas inkriminovaných zápasov. Následne udelil slovo náčelníkovi MsP Petrovi Bereczovi, ktorý pripomenul náročnú prácu policajtov počas niektorých zápasov, ako aj zlyhávanie usporiadateľskej služby (napr. pri vykázaní nespratníkov alebo pri zákaze vstupu na zápas pre podnapitých či nejako ozbrojených jednotlivcov). Hovoril aj o vulgarizmoch a nadávkach na príslušníkov a neochote pomôcť mestskej polícii zo strany usporiadateľov ale i vyzvaných fanúšikov. Pripomenul aj nízke stavy MsP (do 1-marca iba 11 príslušníkov) ako aj nedostatočný čas na oddych medzi 12-hodinovými službami a službami na zápasoch. V závere naznačil, že legislatívne sa predpokladáaj zmluva medzi oddielom a MsP na vykonanie policajnej asistencie zápasov.

Športový riaditeľ Attila Domík čiastočne potvrdil slová náčelníka MsP ale zároveň upozornil aj na vek usporiadateľov (65+) . V zastúpení  konateľa MŠK Miroslava Bitalu (ktorý sa v čase konania zasadania komisie zúčastnil na rokovaní  Oblastného futbalového zväzu) prisľúbil doriešenie navrhovaných troch opatrení najmä počas dôležitých futbalových zápasov s veľkou účasťou fanúšikov oboch tímov.

V tejto časti primátor mesta Jozef  Šimko pripomenul, že problémy MŠK pozná a k MsP poznamenal, že počas roka sa stavy príslušníkov budú ešte zvyšovať o 2-3 ďalších policajtov MsP. Zároveň pripustil aj možnosť použitia SBS pri nebezpečne vyzerajúcich zápasoch. Ku kamerám sa hlava mesta vyjadrila, že víta túto zákonnú možnosť monitorovania a uchovávania záznamov pre ďalšie použitie v prípadných priestupkových, resp. trestnoprávnych konaniach. K oddeleniu sektorov konkurenčných ultras (min. na 15-20 m) na štadióne sa vyjadril, že tu zaiste pomôžu aj technické služby mesta. Nevylúčil ani zákonom predpokladanú zmluvu medzi MŠK a MsP na vykonanie policajnej asistencie zápasov. Zároveň primátor mesta (po relevantnej diskusii zo strany prokurátora L.Šupenu a aktívneho policajta J.Pfefera) pridal i 4.bod do návrhu opatrení:  Navrhol, aby usporiadateľská služba vykonávala aj primerané zákonom povolené opatrenia na zamedzenie vstupu na zápas(y), resp. vykázanie nespratníkov počas zápasov. Komisia a aj pozvaní (MsP, MŠK) opätovne potvrdili doterajšie 3 body (kamera, oddelené sektory ultras, SBS) ako i 4.bod (zákaz a vykázanie nespratníkov) navrhovaný primátorom mesta v odporučení KOVP a PK. Predseda komisie konštatoval, že vidieť ochotu zo strany vedenia mesta i zo strany všetkých účastníkov tohto bodu a dal hlasovať o návrhoch odporučení, ktoré členovia KOVPaPK jednomyseľne prijali.

V treťom bode  rokovania komisie dostal opätovne slovo náčelník metskej polície P.Berecz. Ten v skratke predstavil svoju správu o poriadku, bezpečnosti v meste (ktorú v ten istý deň ešte raz predniesol aj na zasadaní Výboru mestskej časti Západ, Sobôtka, Kľačany- viď: Výbor najmä o Sobôtke a bezpečnostnej situácii na Západe). V nej zdôraznil, že v roku 2017 sa v meste Rimavská Sobota nestala žiadna mimoriadna udalosť či závažný trestný čin v spojení s bezpečnosťou mesta a jeho obyvateľov! Touto správou sa ešte budeme na Gemerlande zaoberať podrobnejšie, nakoľko na marcovom zasadaní mestského zastupiteľstva sa bude o nej rokovať a hlasovať o jej prijatí zástupcami občanov. Komisia jednohlasne podporila predloženie tejto správy na prerokovanie v MsZ.

V záverečnej časti  primátor predstavil stav rokovaní o budúcej možnej futbalovej akadémii. Ako naznačil, bola vymenovaná 5-členná komisia mesta (Bitala, Auxt, Urban, Szántó, právnik MsÚ), ktorá má prerokovať podmienky, finančnú a personálnu podporu investora z Diósgyőru, materiálový (štadión, ihriská), personálny (hráči, tréneri) vklad mesta RS i zmluvné podmienky budúceho spoločného projektu prípravy mladých futbalistov v našom meste.  Všetko je však v súčasnosti pribrzdené z dôvodu blížiacich sa parlamentných volieb v Maďarsku. Po aprílových slobodných voľbách sa ukáže, či tento projekt bude mať i naďalej zelenú v susednej krajine…

Autor: Viliam Vaš, predseda komisie

 

Publikované 7. 3. 2018

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.