Múzeum vydalo zborník

13. Február 2018 · Autor: admin 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote (ďalej GMM) už od roku 2005 kontinuálne vydáva publikáciu pod názvom Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT. Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia sa v roku 2017 podarilo vydať už jeho 13. ročník.

Prinášame v ňom najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov. Tematické zameranie príspevkov sa sústreďuje na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemera-Malohontu a blízkeho Novohradu. Obsahovo sa zborník člení na kapitoly podľa odborov zastúpených v múzeu, a to: prírodné vedy, archeológia, história, etnológia a história umenia.  V najnovšom 13. ročníku zborníka sa čitatelia z oblasti prírodných vied môžu oboznámiť s výskytom železných rúd v Kokave nad Rimavicou (Kokava – Hrabina). Štúdiu spracoval geológ Igor Galko.

V odbore archeológia prinášame výsledky výskumu na stavbe skladovej haly v lokalite Rimavská Sobota – Sobôtka, ktorý realizoval archeológ GMM Alexander Botoš. Vladimír Mitáš a Ján Štubňa sa vo svojom príspevku venujú výskytu horského krištáľu na archeologických náleziskách v Gemeri-Malohonte a Novohrade. Zaujímavé výsledky prináša tiež štúdia Daniela Bešinu, pracovníka GMM a doktoranda Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý sa venuje nedeštruktívnemu prieskumu opevnených polôh v regióne Gemer-Malohont identifikovaných na základe toponymie.

V odbore história je zaradený príspevok o histórii športového klubu R. M. E. v Rimavskej Sobote z pera emeritného profesora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Júliusa Albertyho, ktorý je zároveň aj jedným z recenzentov zborníka. Znalec v odbore lesníctva, Viliam Stockmann, vo svojom príspevku predstavuje dobový časopis Lesnícke listy a jeho význam pre uhorské a slovenské lesníctvo. Povrchovým dopravným systémom likierskych železiarní a firmy Blasberg v Gemeri sa venuje Lukáš Patera, študent odboru história na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity. Profesor Leon Sokolovský prináša prehľad o pracovných činnostiach, remeslách a živnostiach obyvateľov Kokavy nad Rimavicou do polovice 20. storočia.

V roku 2017 GMM oslávilo 135. výročie svojho založenia a tomuto významnému jubileu sú venované tri príspevky. Súčasná riaditeľka múzea Oľga Bodorová predstavuje prvých troch riaditeľov múzea v rokoch 1882 až 1945 – Jána Fábryho, Edmunda Loyscha a Viliama Fábiána, ktorí okrem toho, že stáli na čele múzea boli tiež pedagógovia a riaditelia Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote. Príspevok k histórii múzejnej prezentácie v rokoch 1882 – 1907 prináša Csilla Korenová vo svojej štúdii o figurínach Huga Werthera z roku 1906, ktoré vznikli podľa predlohy konkrétnych osôb, a ako výstavné pomôcky sa dodnes nachádzajú v múzeu. Historička umenia GMM Angelika Kolár píše o prvých zaevidovaných predmetoch múzea – štyroch sadrových modeloch sochy Sándora Petőfiho od významného uhorského sochára Miklósa Izsóa. Diela sa do múzea dostali ešte pred jeho samotným založením, v auguste roku 1882.

V odbore etnológia Ľudmila Pulišová predstavuje kútne plachty zo zbierkového fondu GMM a posledný príspevok zborníka je venovaný životu a dielu novohradského maliara Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968), ktorému sa venuje historička umenia Novohradského múzea a galérie Andrea Németh Bozó.

Cieľom zborníka je priblížiť širokej verejnosti cenné poznatky o regióne a prostredníctvom odborných príspevkov zverejniť viacročné výsledky vedecko-výskumnej činnosti odborných pracovníkov múzea, ako aj spolupracovníkov z iných múzeí a zo sféry akademických a univerzitných pracovísk. Všetky príspevky zborníka sú recenzované odborníkmi z jednotlivých vedných odborov. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou je riaditeľka GMM Oľga Bodorová. Publikácia je určená širokému okruhu záujemcov o prírodu, históriu, hmotnú a duchovnú kultúru regiónu Gemer-Malohont. Je tiež určený  žiakom a študentom, nakoľko obsahuje príspevky, ktoré dopĺňajú učivo na úrovni všetkých typov škôl a rozšíri tak obsah učiva o regionálny rozmer. Vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je možné si ho zakúpiť v pokladni GMM za cenu 4 €.

Autor: Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM a výkonná redaktorka zborníka

 

Publikované 13. 2. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.