Upozornenie pri začatí vykurovacieho obdobia

27. September 2017 · Autor: admin 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán v súlade s § 21 písm. b), j) a l) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákon), Vás touto formou upozorňuje na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov protipožiarnej bezpečnosti, resp. ochrany. Predmetné upozornenie je spracované v súvislosti s nastávajúcim vykurovacím obdobím, ktoré je charakterizované  enormným nárastom vzniku požiarov v objektoch právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb.

 

 

Comments

Comments are closed.