Rovnaký prístup k vzdelávaniu a skvalitnenie podmienok odborných učební

21. September 2017 · Autor: admin 

Toto zaručuje Ústava Slovenskej republiky, Ale všetci vieme, ako to chodí v praxi. Stačí nejaká zastrčená dedinka a dva autobusové spoje a dieťa do školy príde neskoro alebo už ani nie. A postupne klesá, v lepšom prípade stagnuje vo vzdelávacom vývine. I projekt zvýšenia inklúzie a rovnakého prístupu k vzdelaniu na ZŠ M.Tompuv Rimavskej Sobote má pomôcť k zlepšeniu výsledkov školy, ale i ku skvalitneniu kompetencií žiakov. Ale nielen to…

A tak Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote  schválilo v utorok, 19.septembra 2017 dve uznesenia ohľadne skvalitnenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na našich základných školách: Prvým bolo už prv spomenuté unesenie o spolufinancovaní projektu s názvom Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ M.Tompu, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok vo výške 72.360 Eur. Mestská spoluúčasť predstavovala čiastku 3.618 Eur. I tá však bude rozložená na 3 roky (2017- 603 Eur, 2018- 1.809 Eur a v roku 2019- 1.206 Eur).

Druhým uznesením je podpora projektu Revitalizácia odborných učební biológie a fyziky v základných školách mesta. Tu mestskí poslanci schválili kofinancovanie samosprávy vo výške 5.8028,52 Eur, t.j. 5% z oprávnených nákladov na realizáciu tohto projektu, ktorá je vo výške 100.570,49 Eur. Pričom táto suma bude rozdelená medzi dve odborné sekcie: Na odborné učebne biológie bude použitá suma 44.215,21 Eur. Na odborné učebne fyziky to bude 56.319,28 Eur. V sumách sú zahrnuté nielen mzdové a stavebné náklady, ale aj pomôcky učiteľov (notebooky, aplikačný softvér) a ďalšie hnuteľné potreby.

Spolufinancovanie v oboch projektoch bude hradené z rozpočtu mesta až po schválení projektov. Samotné uznesenia sú povinnou prílohou oboch žiadostí na uvedené projekty.

Autor: Viliam Vaš, foto: Marta Kanalová

 

Publikované 21. 9. 2017

Comments

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.