Mestská rada prerokovala aj tri protesty okresného prokurátora

28. August 2013 · Autor: Marta Kanalová 

Mestská rada na svojom utorkovom zasadnutí prerokovala materiály, predkladané do mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 10. septembra. Viedol ju viceprimátor Ladislav Rigó, nakoľko primátor mesta bol služobne vzdialený. Ako nás informoval prednosta Mestského úradu v Rimavskej Sobote Štefan Szántó, zaujímavosťou boli tri protesty okresného prokurátora. Ten žiadal zrušiť VZN mesta z roku 1991 a VZN, ktorým sa ustanovujú pravidlá pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení z roku 2004.

Tretí protest prokurátora okresnej prokuratúry sa týkal uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 77/2013 z 3. júla, ktoré uložilo prednostovi mestského úradu uzatvoriť s kandidátom na post šéfredaktora pracovnú zmluvu na dobu určitú do vydania štyroch čísiel mestských novín Rimavskosobotského informačného periodika (RSIP Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap).

Ako sme vás nedávno informovali, prokurátor okresnej prokuratúry JUDr. Karol Rosinský dospel k záveru, že uznesenie je nezákonné a poslanci zastupiteľstva rozhodli o veci, o ktorej im rozhodovať neprislúcha, uložili povinnosť, ktorú v rámci svojich oprávnení uložiť nemohli a povinnosť navyše uložili subjektu, ktorý ju nemôže splniť. Okresná prokuratúra šetrí aj ďalší podnet, ktorý podal prednosta mestského úradu. Týka sa Štatútu RSIP Gemerské zvesti a Gömöri Hírlap, ktorý schválili poslanci mestského zastupiteľstva 16. januára 2013.

„Členovia mestskej rady odsúhlasili postúpenie všetkých troch protestov okresného prokurátora na rokovanie mestského zastupiteľstva. Zaoberali sa aj majetkovoprávnymi otázkami. Dôležitým bodom programu bolo hospodárenie mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu za prvý polrok 2013. Mesto hospodárilo s prebytkom 744 003 eur,“ skonštatoval Š. Szántó. Zaujímavosťou je výsledok hospodárenia MŠK, s.r.o., zisk 22 278 eur.

Členovia mestskej rady prerokovali aj plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2013, kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ a správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013. Materiály predkladá na rokovanie poslaneckého zboru hlavný kontrolór mesta Ladislav Šťavina.

V rámci personálnych otázok sa zaoberali žiadosťou Ing. Marty Juhaniakovej, ktorá sa vzdáva z členstva v Komisii sociálnych vecí, rodiny  a rómskej problematiky. Nový člen tejto komisie sa bude voliť na septembrovom zasadnutí poslancov.  Prerokovaná bola aj informatívna správa o plnení uznesenia mestského zastupiteľstva v súvislosti s financovaním úhrad na asfaltovanie ulíc v meste a účelovosti využitia finančných prostriedkov. Jej predkladateľkou bola vedúca odboru rozvoja mesta.

Autor: Marta Kanalová

 

 

Comments

Jeden komentár - “Mestská rada prerokovala aj tri protesty okresného prokurátora”

  1. LukasABC - 28. August 2013 20:00

    Zisk MŠK ???? Čo nám to zas chcete nahovoriť ???

Musíš byť prihlásený, ak chceš vložiť komentár.